TIN TECAPRO

Đại hội cổ đông thường niên 2013 Công ty TECAPRO – TELECOM

        Sáng ngày 28/6/2013, Công ty Cổ phần Viễn thông Tecapro (Tecapro – Telecom) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với sự tham dự của 20 cổ đông, chiếm 93,54% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

 

Quang cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Tecapro – Telecom.

 

Đại tá Lê Việt – Tổng Giám đốc Công ty Tecapro đang phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên 2013 Công ty Tecapro – Telecom.

 

      Đại tá Nguyễn Mạnh Quân – Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo kết quả kinh doanh và đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012.

 

Đại tá Nguyễn Mạnh Quân – Chủ tịch HĐQT đang trình bày các báo cáo tại Đại hội.

 

     Bên cạnh đó, bàn về định hướng phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Hoàng Anh Tuấn cũng đã nhấn mạnh: “Trong năm 2013 và các năm tới, dù khó khăn chung của cả nước vẫn còn, nhưng sẽ có nhiều tiềm năng, cơ hội to lớn khác. Ban lãnh đạo Công ty định hướng phát triển Công ty theo hướng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có hàm lượng công nghệ chất xám cao, định hướng phát triển các dịch vụ gia tăng trên các nền công nghệ hiện có giúp giảm giá thành, tăng lợi nhuận”.


      Đại hội đã thông qua các nội dung:
•    Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
•    Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;
•    Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
•    Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013;
•    Kế hoạch lợi nhuận 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2013;
•    Phương án chọn công ty kiểm toán năm 2013;
•    Thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.

     Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Quân cũng đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và giải đáp một cách rõ ràng, thẳng thắn.

Tin bài: Hoàng Nguyên

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng