LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Tư vấn kỹ thuật môi trường.
  • Thiết kế, lắp đặt, vận hành quy trình xử lý nước thải bằng công nghệ nano.