Tecapro

CÔNG TY HOẠT ĐỘNG CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU NHƯ SAU

+  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

+  ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

+  CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

+  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

+  DỊCH VỤ