Tecapro

Giới thiệu lĩnh vực Xây dựng công trình

Xí nghiệp Xây dựng công trình (thuộc Công ty TECAPRO) thực hiện:

- Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, nhà ở, hạ tầng cơ sở.

- San lấp mặt bằng, nạo vét cảng biển.

- Nạo vét kênh, kè và xây dựng công trình ven kênh.

- Cung cấp thiết bị phục vụ công trình như máy khoan cọc nhồi, khoan đá, cần cẩu, máy đào, búa máy đóng cọc...