T-Mail

“Hệ thống phần mềm thư điện tử T-mail”, bên cạnh những tính năng cơ bản của một hệ thống thư điện tử, còn có nhiều điểm vượt trội về năng lực xử lý dữ liệu, không gian lưu trữ, và khả năng tùy biến trong quản trị dịch vụ. Hệ thống phù hợp với các tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch thư điện tử lớn hoặc muốn xây dựng một hệ thống thư điện tử chuyên nghiệp, độc lập, bảo mật và tin cậy.

  • Tính năng nổi bật

    • Khả năng đáp ứng lượng người dùng lớn
    • Tính năng xác thực hai bước

Các sản phẩm khác